Clo a DPH

Na tovar (zásielku) dovážaný z krajín európskej únie sa neuplatňuje žiadne clo a DPH. Pre tovar dodávaný z krajín mimo EU, platí nasledovné: do 22 € (vrátane poštovného) sa neplatí clo ani DPH, do 150€ (vrátane poštovného) sa platí 20% DPH a za tovar v celkovej hodnote zásielky nad 150 € (vrátane poštovného) sa platí clo aj  20% DPH. Zásielky neobchodného charakteru medzi fyzickými osobami (napr. ako "gift"-darček) podliehajú zdaneniu od hodnoty 45 €. Podrobnejšie na stránkach colnej správy: financnasprava.sk. Uvedené limity platia aj pre zákazníkov z ČR.
Výška cla - colnej tarify sa určuje podľa druhu dovážaného tovaru. Na stránke colnej správy v systéme TARIC  https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura. Na zistenie výšky konkrétneho cla sa zvolí  kód nomenklatúry - druh tovaru a krajina pôvodu (import). Napríklad, clo na športovú obuv zakúpenú v USA je 16,9%.
Česká verzia: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

Priebeh colného konania

Colné konanie sa vykonáva len elektronicky, t.j. ak si fyzická osoba objedná akýkoľvek tovar s vyššou hodnotou ako 22 eur (tovar obchodnej povahy) z krajín mimo EÚ, respektíve mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, musí prejsť colným konaním.
Pre colné konanie je nutné vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), je tiež súčasťou elektronického občianskeho preukazu. KEP je potrebné si aktivovať na stránke www.slovensko.sk a následne je potrebné zaregistrovať sa v Centrálnom elektronickom priečinku (CEP).
Elektronické colné konanie sa netýka zásielok z tretích krajín objednaných cez internet, ktoré na Slovensko doručuje Slovenská pošta!
Ak  zásielky, ktoré na Slovensko prídu inak ako Slovenskou poštou, čiže prostredníctvom súkromných spoločností a objednávateľ nebude chcieť elektronické colné konanie absolvovať sám, môže to za neho urobiť súkromný prepravca, táto služba je spravidla spoplatnená.

Pozn. Často dochádza k situáciám, že zväčša objemovo menšia zásielka doručovaná Slovenskou poštou, neprejde colným konaním i napriek tomu, že prekročila stanovené limity zdanenia.

Aktualizované 2017
Aktualizácia článku prebehne v 1/4 2021 ... čakajú nás podstatné zmeny.